159.000 honden uit de broodfok, 1000 hulpbehoevende

Europa spreekt van vrije handel, maar kan België hem dan keren tegen vrije hulpverlening?

Hoe kunnen we zwerfdieren beschuldigen van een concurrent te zijn van asielen? Beide initiatieven streven hetzelfde doel na: dieren helpen. Als we dan toch een concurrent moeten noemen, dan zijn het de handelaars. Die zorgen ieder jaar voor 159.000 pups in België (cijfers van FOD dierenwelzijn)!

Hoeveel honden sterven er niet nodeloos van de honger, vergiftiging of euthanasie? Dit met de uitleg dat er teveel zijn…maar op hetzelfde moment kijkt de mens toe op de geboorte van duizenden honden in de broodfoksector.

Had de mensheid maar hetzelfde eerbied dat de hond voor hem had. Jammer genoeg worden mensen alsmaar meer gewoon gemaakt aan de vervangbaarheid van een leven. 

Zijn buitenlandse hulpbehoevende honden een oorzaak van de overpopulatie van honden in België? Vormen deze dieren een bedreiging voor de gezondheid? Alsmaar meer Belgische verenigingen zijn ook werkzaam in het buitenland, ze kunnen het leed ter plaatse niet meer aanzien en ondernemen actie. Maar is dit de juiste oplossing? Is dit niet de taak van lokale overheden en wat als deze de dieren alleen maar afmaken op gruwelijke wijze?

Dierenbeschermingsorganisaties actief in buitenland worden ervan beschuldigd overpopulatie te creëren in Belgische asielen. Maar het zal moeilijk tot onmogelijk zijn de overpopulatie van honden in België tegen te gaan zolang we ons niet kunnen/willen en durven richten tot de echte kern van het probleem: het eindeloos kweken met honden door handelaars, hobbykwekers en particulieren.

De meeste onder ons zijn intussen wel gekend met de problematiek van zuiderse honden die mishandeld en verwaarloosd binnengebracht worden in ons land. Tegenwoordig krijgt dit onderwerp alsmaar meer aandacht. Gelukkig want zulke situaties dienen onder de aandacht gebracht te worden.

Voor sommige van deze trouwe viervoeters is er dus nog hoop, de hoop die ze hebben berust in de goed bedoelde werking van sommige organisaties. Dierenbeschermingen uit landen zoals Frankrijk, België, Nederland en Duitsland zijn momenteel actief in het zuiden en trachten dit leed te stoppen. De kleinschalig projecten zijn intussen geëvolueerd naar een gespreksonderwerp bij ons, maar ook in de desbetreffende landen.

Naarmate bovengenoemde projecten vorderden kwamen er meer en meer tegenkantingen op de invoer van de buitenlandse zwerf- en windhonden. Deze zijn niet berust op een dieronvriendelijke houding maar vooral op waakzaamheid en onrust over onze eigen populatie honden. De argumenten die naar voor komen zijn onder meer: we hebben zelf al een overpopulatie aan honden, waarom nog meer dieren binnenbrengen? Zijn deze dieren wel gezond? Zijn deze verenigingen wel te vertrouwen of doen ze dit om geld te winnen?

Zijn buitenlandse hulpbehoevende dieren de oorzaak van overpopulatie in België?

In België werden vorig jaar 4000 honden ingeslapen in de asielen. Op zich reden genoeg om het transport van buitenlandse zwerfhonden te stoppen en eerst voor onze eigen honden te zorgen. Maar wanneer men dieper kijkt, ziet men de realiteit. In België werden vorig jaar 160.000 honden verhandeld. Dat cijfer toont aan dat de overpopulatie die wij kennen iets is dat wij zelf, onbewust creëren.

Van deze 160.000 verhandelde honden werden er 30.000 ingevoerd door buitenlandse handelaars. Het zijn honden (pups) die met groot transport toekomen uit onder meer Bulgarije en Polen. Soms honderden dieren per transport. Ze vormen voor onze eigen kwekers een grote concurrent aangezien de buitenlandse handelaars de honden goedkoper afleveren. De Belgische handel zelf zorgde voor meer dan 130.000 verhandelde honden! 130.000 pups werden dus vorig jaar in België geboren (toch op papier, want natuurlijk zit daar ook een deel buitenlandse illegaal ingevoerde pups bij)!

Het aantal zwerfhonden dat vorig jaar in België ingevoerd werd, nadat ze gered waren door Belgische dierenbeschermingsorganisaties, bedroeg maar 1000 honden. Als men dit zo bekijkt kan men onmogelijk staven dat deze dieren voor overpopulatie in België zorgen. Ze maken namelijk maar 0.625% uit van het aantal verhandelde honden in België per jaar. 159.000 honden werden in de broodfok gekweekt!

Samengevat wil dit zeggen dat overpopulatie van honden in België alleen te bestrijden is als men tracht het cijfer, 159.000 uit de broodfok gekweekte pups, naar beneden te halen. Hierbij is het ook belangrijk in te zien dat de particuliere kweek en de hobbykweek  voorbeelden zijn van vele kleintjes die een groot geheel maken. Deze cijfers zijn afkomstig van de FOD dierenwelzijn en zijn te bekijken op hun website.

Waarom geen sensibilisering en werking ter plaatse?

Het meest gebruikte argument tegen de invoer van buitenlandse hulpbehoevende honden is dat dierenbeschermingsorganisaties ter plaatse moeten sensibiliseren. Maar dat doen ze, op een manier die veel krachtiger is dan eender welke flyer, voordracht of reclame.

In deze landen in Europa, vooral Spanje en Griekenland, is het ondertussen een publieke schaamte geworden dat er zoveel huisdieren worden overgebracht naar West-Europa. De kracht van sensibilisering ter plaatste ligt 100% in dit transport (reddingsacties) van dieren. Elke inwoner van Spanje en Griekenland beseft intussen dat West-Europa hun houding naar dieren afkeurt. Als dierenbeschermingsorganisaties ter plaatse actie voeren tegen de bevoegde instanties, hebben zij hun thuisland nodig als steun. Als deze organisaties niet meer door hun eigen land gesteund worden, zullen zij daar helemaal geen actie meer kunnen uitvoeren. En zullen ze nog minder politieke druk kunnen uitoefenen.

De adoptie van deze honden ter plaatse is moeilijk. In deze zuiderse landen is er een te groot overaanbod van honden, dat de enige oplossing is de dieren te plaatsen in Europa...of sterven ter plaatse.

Ook zijn veel verenigingen bezig met het steriliseren en castreren van volwassen honden in deze landen. Het jammere is dat sommigen van hen binnen enkele maanden sterven door vergiftiging.

Om het probleem ter plaatse op te lossen moet het transport van hun hulpbehoevende honden naar West-Europa doorgaan. Moeten de dieren ter plaatse gesteriliseerd worden en moeten overheden aangesproken worden. Een laatste tak is het onderrichten van de lokale bevolking. Ze worden momenteel wel wakker gemaakt maar om een echte mentaliteitsverandering te verkrijgen, zullen er nog veel inspanningen nodig zijn.

Ziekten en zoönosen.

De ingevoerde hulpbehoevende honden voldoen aan de wettelijk voorwaarden inzake Europees paspoort, vaccinatie tegen Rabiës, anti-parasitaire behandelingen tegen teken en Echinococcus. Daardoor wordt de kans op invoering van dergelijke ziekten heel laag. Het gevaar voor onze eigen populatie is klein. Er moet natuurlijk geredeneerd worden met de kennis die er nu is en uitgaande van de toestand die er nu heerst. Waakzaamheid is en blijft belangrijk. Deze dieren verbod op hulp geven vanuit België, vanuit medisch standpunt, is overbodig.

Als je dan bedenkt hoeveel zieke honden er uit de broodfok verkocht worden, mag je zeker zijn dat de kans op ziekten bij de broodfok veel hoger ligt.

Overpopulatie in Belgische asielen.

Iedereen die een bezoek bracht aan een Belgisch dierenasiel kon zien dat er enkele rassen sterk vertegenwoordigd zijn. Denk aan de zogezegde gevaarlijke rassen zoals Pitbulls (liever gezegd van gevaarlijke eigenaars). Ook na bepaalde films zoals 101 Dalmatiërs en The Mask, zagen we jammer genoeg 101 Dalmatiërs en vele Jack Russels in onze eigen asielen zitten.

Een ander probleem in de Belgische asielen is het gedrag van de honden. Een perfect opgevoede hond treffen we zelden aan in een asiel. Honden worden heel dikwijls afgestaan door een gedragsstoornis, niet steeds agressie maar meestal oncontroleerbaar. Het is dan de moeilijke taak van de asielhouder deze dieren op te voeden en herplaatst te krijgen.

Natuurlijk zijn er altijd redenen van overmacht, maar als de bevoegde instanties het probleem in de Belgische asielen willen aanpakken dan moeten ze zich eerst richten op het onderzoeken van welke dieren er in asielen komen en van welke type adoptanten ze kwamen.

Een transparant systeem van mensen die een hond afstaan zou moeten ontstaan, deze gegevens zouden asielen moeten delen. Ook zouden de honden allen gesteriliseerd moeten worden voor vertrek uit het asiel of via een waarborg gebonden worden tot sterilisatie. Iets wat sommige professionele asielen nu beginnen te doen. Gedragsonderzoek en begeleiding van de honden in asielen is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat hun gedragsproblemen opgelost raken en dat ze in het asiel niet gestoorder raken dan voor ze toekwamen.

Er zijn veel maatregelen nodig, wil men ooit onze eigen asielproblematiek oplossen. Het weren van 1000 geredde hulpbehoevende dieren uit het buitenland zal geen enkele invloed hebben op onze eigen asielproblematiek, want ze zijn er niet de oorzaak. Het verlagen van de 159.000 uit de broodfok gekweekte pups is noodzakelijk.

Concurrentie van Belgische asielen.

Soms is er de mening dat de buitenlandse hulpbehoevende honden een concurrent vormen voor de Belgische asielen. Maar het aantal van deze ingevoerde honden is te laag om een noemenswaardige concurrent te vormen. Daarnaast spelen ook nog andere factoren een rol. Het is zo dat vele dierenvrienden een hond een tweede kans willen geven en daarvoor naar het asiel gaan. Op deze manier kunnen de buitenlandse hulpbehoevende honden concurrentie vormen voor de honden in Belgische asielen. Doch, hun aandeel is te klein voor noemenswaardige concurrentie. Ook is geweten dat deze geredde buitenlandse honden dikwijls grote rassen of kruisingen daarvan zijn. Niet elke adoptant wil een grote Greyhound in zijn huis. Daar bovenop, de kosten die deze buitenlandse geredde dieren met zich meebrengen zijn hoger dan deze van een asielhond. De adoptant betaalt hierin mee voor het Europees paspoort en chippen, het vaccin tegen Rabiës en het algemene vaccin, het ontwormen en andere anti-parasitaire medicatie. Ook de kosten voor de sterilisatie van deze zwerfdieren en het transport naar België worden doorgerekend aan de adoptant.

Sommige verenigingen, zoals wijzelf, brengen vooral pups over en laten de volwassen dieren ter plaatse leven na sterilisatie. Meer dan 93% van de Belgen wilt bij een nieuwe hond, een pup in huis halen en geen volwassen hond. Pups vinden we tamelijk zelden in asielen. Deze 93% van de bevolking is dus aangewezen op de broodfok! Wij hopen deze 93% van de bevolking via onze werking een hulpbehoevende pup adopteert en niet naar een handelaar gaat

Het morele aspect: zoals Europa zegt, dieren zijn wezens met een gevoel.

In een van de verdragen van Europa staat geschreven dat dierenwelzijn heel belangrijk is en dat het voor Europa een kans is om hun ontwikkeling aan te tonen. Iets wat heel juist is, het vergt een ontwikkeling van de mensheid om dieren te begrijpen en er goed mee om te gaan.

De hond wordt toch al jaren “mens best friend” genoemd. Kunnen wij onze ogen sluiten voor veel van die trouwe viervoeters die elders in Europa of de wereld in zulke barbaarse omstandigheden leven? We hebben de mogelijkheid dit leed te helpen verzachten en als ontwikkelde en emotioneel goede mensen wordt dit in feite onze verplichting. Niets doen staat dikwijls gelijk aan het goedkeuren. Veel organisaties die aan hulpverlening doen, werken internationaal. WWF is daar een voorbeeld van. Geen enkele vorm van dierenleed stopt aan een grens, de hulp zou ook niet mogen stoppen aan of door grenzen. Europa spreekt van vrije handel, maar kan België hem dan keren tegen vrij hulpverlening?

In feite is dit een morele uitdaging. Hoeveel honden sterven er niet nodeloos van de honger, vergiftiging of euthanasie? Dit met de uitleg dat er teveel zijn…maar op hetzelfde moment kijkt de mens toe op de geboorte van duizenden honden in de broodfoksector. De meest ethische optie zou zijn dat iedereen die een hond wil adopteren, eerst nagaat of er ergens één teveel is, op de straten of in de asielen.Had de mensheid maar hetzelfde eerbied dat de hond voor hem had. Jammer genoeg worden mensen alsmaar meer gewoon gemaakt aan de vervangbaarheid van een leven. 

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Yanna | Antwoord 04.10.2015 21.58

Heel veel respect voor de werking van de poezenboot! Wij hebben in mei een kat geadopteerd en het is onze allerbeste vriend geworden!!

Yanna 04.10.2015 21.59

Mijn mama en zusjes hebben vandaag één van de Griekse pups geadopteerd. Wees er maar zeker van dat ze een ongelofelijk warme thuis zal hebben.

Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

01.10 | 16:01

Zwart met witte kater, zonder bandje. Vermist sinds 20/9/2019 in Landskouter (Oosterzele)

...
04.09 | 09:49

Zwarte kater met witte snoet, kraag en borst. Vermist sinds 2/9/19 in de Gezondheidstraat, Gent

...
12.04 | 08:57

je kan bellen voor een afspraak om een kennismakingsgesprek op het nummer 0475/717960 en dan krijg je ook alle informatie over de werking van de poezenboot.

...
11.04 | 13:26

Ik zoek vrijwilligers werk ben verzot op poezen heb er zelf 5 ben eenzaam en wil iets om handen hebben

...
Je vindt deze pagina leuk
Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE